เปิดเมนูหลัก

ภาษาไพทอน 3 สำหรับผู้ไม่เคยเขียนโปรแกรม

เนื้อหาสาระ
คำนำ
เริ่มต้น
ติดตั้งไพธอน และใช้งาน
เฮลโลเวิลด์
โปรแกรมแรก ผลลัพท์ที่ได้จากโปรแกรม ตัวแปร การคำนวน