• มี 17 พยัญชนะเดียวคือ
สระ หน่วยเสียง เสียงเทียบเท่าภาษาอังกฤษ
b /ɓ/ but
c /k/ sky
d /z/ zoo (Northern)
d /j/ yes (Southern & Central)
đ /ɗ/ do
g /ɣ/ go
h /h/ hat
k /k/ sky
l /l/ long
m /m/ me
n /n/ no
p /p/ sport
q /k/ square
r /z/ zoo (Northern)
r /ɹ/ run (Southern & Central)
s /s/ stay (Northern)
s /∫/ show (Southern & Central)
t /t/ stop
v /v/ video
x /s/ see


  • มี 11 พยัญชนะ
สระ หน่วยเสียง เสียงเทียบเท่าภาษาอังกฤษ
ch /c/ cha-cha
gh /ɣ/ go
gi /z/ zoo (Northern)
gi /j/ yes (Southern & Central)
kh /x/ loch
nh /ɲ/ canyon
ng /ŋ/ sing
ph /f/ Philip
th /tʰ/ as in top (aspirated "t"), not as in thin
tr /c/ cha-cha (Northern)
tr /ʈʂ/ straw (Southern and Central)
qu /kw/ square (Northern)
qu /w/ world (Southern & Central)
  • มี 8 พยัญชนะสุดท้ายคือ
สระ หน่วยเสียง เสียงเทียบเท่าภาษาอังกฤษ
c /k/ car
ch /k/ sick (cut in the South)
m /m/ me
n /n/ no
nh /ɲ/ canyon
ng /ŋ/ sing
p /p/ ping pong
t /t/ top