ตัวอักษรเวียดนาม มี ทั้งหมด 2 ตัวอักษร

ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก เทียบอักษรไทย
A a อา
Ă ă อ๋า
 â เอ๋อ
B b
C c
D d ซ,ส
Đ đ
E e แอ
Ê ê เอ
G g
H h ฮ,ห
I i อี
K k ข,ค
L l
M m
N n
O o ออ
Ô ô โอ
Ơ ơ เออ
P p
Q q กฺว(ควบกล้ำ)
R r ร,ส,ซ
S s ส,ซ
T t
U u อู
Ư ư อือ
V v
X x ซ,ส
Y y อี