ภาษาเยอรมัน/ภาคผนวก/คำศัพท์/ชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างแรกก็คือคำว่า "สวัสดี" ในภาษาเยอรมันจะมีคำว่าสวัสดีหลายคำ ซึ่งใช้แตกต่างกันโดยช่วงเวลา

  1. Hallo! = สวัสดี
  2. Guten Morgen = สวัสดีตอนเช้า
  3. Guten Tag = สวัสดีตอนกลางวัน
  4. Guten Abend = สวัสดีตอนเย็น
ส่วนการบอกลามีหลายคำที่ใช้ เช่น
  1. Tschüß! (Tschüss!) = ลาก่อน
  2. Auf Wiedersehen! = ลาก่อน

ดูเพิ่ม แก้ไข

  ภาคผนวก