ภาษาเกาหลี/อักษรภาษาเกาหลี

เต้

자음 (Consonants)/พยัญชนะแก้ไข

기역 니은 디귿 리을 미음 비읍 시옷 이응 지읒 치읓 키읔 티읕 피읖 히읗
ค/ก ท/ด ร/ล พ/บ ช/จ ช' ค' ท' พ'

모음 (Vowels)/สระแก้ไข

아(อา) 야(ยา) 어(ออ) 여(ยอ) 오(โอ) 요(โย) 우(อู) 유(ยู) 으(อือ) 이(อี)

된소리(Double consonants)/พยัญชนะซ้ำแก้ไข

쌍기역 쌍디귿 쌍비읍 쌍시옷 쌍지읒

거듭홀소리(Diphthongs)/สระประสมแก้ไข

애(แอ) 얘(แย) 에(เอ) 예(เย) 와(วา) 왜(แว) 외(เว) 워(วอ) 웨(เว) 위(วี) 의(อึย)

한글แก้ไข

ตัวสะกดผสม : ㄲ, ㅆ, ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄻ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㄿ, ㅀ, ㅄ

การเรียงลำดับตามพจนานุกรมแก้ไข

 • เรียงแบบเกาหลีใต้
  • พยัญชนะ: ㄱ (ㄲ) ㄴ ㄷ (ㄸ) ㄹ ㅁ ㅂ (ㅃ) ㅅ (ㅆ) ㅇ ㅈ (ㅉ) ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
  • สระ: ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ

สารบัญแก้ไข

 1. /อักษรภาษาเกาหลี
 2. /การทักทาย
 3. /แนะนำตนเอง
 4. /สิ่งนี้คืออะไร?
 5. /วันนี้เป็นวันอะไร?
 6. /ตอนนี้กี่โมง?
 7. ภาษาเกาหลีฉบับรวมหลักไวยากรณ์