ภาษาลาว (ลาว: พาสาลาว) เป็นภาษาราชการของประเทศลาว เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ในภาษากลุ่มไท และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาอีสานของประเทศไทยซึ่งเป็นสำเนียงหนึ่งของภาษาลาว ระบบการเขียนในภาษาลาวจะใช้อักษรลาว ซึ่งเป็นระบบอักษรสระประกอบ (ระบบการเขียนที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์แทนพยัญชนะและตามด้วยสระที่จะอยู่ด้านหน้า หลัง บน ล่าง ของพยัญชนะ) และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอักษรไทย

สารบัญ แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

ภาษาลาวมีตัวอักษรที่ใช้เขียนอยู่สองแบบ คือ

 • อักษรลาว ใช้เขียนเรื่องคดีทางโลกทั่วไป ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ปรับปรุงอักษรลาวเดิมให้ใช้เป็นอักษรราชการ (ในภาคอีสานของไทยยังคงใช้อยู่บ้างในเอกสารโบราณ เรียกชื่อว่า อักษรไทน้อย)

ตัวอย่างคำศัพท์ แก้ไข

 • ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ (ขอบ ใจ หลาย หลาย เด้อ, [kɔ᷆ːp t͡ɕàj lǎːj lǎːj dɤ̂ː]) ขอบคุณมากๆครับ/ค่ะ
 • ຂ້ານ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ (ข้า น้อย เฮ็ด บ่อ ได้ ดอก, [kʰa᷆ːnɔ̂ːj hēt bɔ̄ː dâj dɔ᷆ːk]) ผม/ดิฉันทำไม่ได้หรอก
 • ໄຂປະຕູໃຫ້ແດ່ (ไข ปะ ตู ให้ แด่, [kʰǎj pa.tùː ha᷆j dɛ̄ː ]) เปิดประตูให้หน่อย

อ้างอิง แก้ไข

 • สีเวียงแขก กอนนิวง (1999). หนังสือคู่มือเรียนภาษาลาวง่ายๆ เวียงจันทน์ : สำนักพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งรัฐ
 • ANSI Z39.35-1979, System for the Romanization of Lao, Khmer, and Pali; ISBN 0-88738-968-6.
 • Hoshino, Tatsuo and Marcus, Russel. (1989). Lao for Beginners: An Introduction to the Spoken and Written Language of Laos. Tuttle Publishing. ISBN 0-8048-1629-8.
 • Enfield, N. J. (2007). A Grammar of Lao. Mouton de Gruyter Publishers. ISBN 3-11-018588-1.
 • Cummings, Joe. (2002). Lao Phrasebook: A Language Survival Kit. Lonely Planet. ISBN 1-74059-168-2.
 • Mollerup, Asger. Thai–Isan–Lao Phrasebook. White Lotus, Bangkok, 2001. ISBN 974-7534-88-6.
 • Kerr, Allen. (1994). Lao–English Dictionary. White Lotus. ISBN 974-8495-69-8.
 • Simmala, Buasawan and Benjawan Poomsan Becker (2003), Lao for Beginners. Paiboon Publishing. ISBN 1-887521-28-3

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

 
wikt
วิกิพจนานุกรม มีความหมายของ

พยัญชนะลาว แก้ไข

ກ ໄກ່ ก.ไก่


ຂ ໄຂ່ ข.ไข่


ຄ ຄວາຍ ค.ควาย


ງ ງົວ ง.งัว(วัว)


ຈ ຈອກ จ.จอก(แก้ว)


ສ ເສືອ ส.เสือ


ຊ ຊ້າງ ซ.ซ้าง(ช้าง)


ຍ ຍຸງ ญ.ญุง(ยุง)


ດ ເດັກ ด.เด็ก


ຕ ຕາ ต.ตา


ຖ ຖົງ ถ.ถง(ถุง)


ທ ທູງ ท.ทุง(ธง)


ນ ນົກ น.นก


ບ ແບ້ บ.แบ้(แพะ)


ປ ປາ ป.ปา(ปลา)


ຜ ເຜິ້ງ ผ.เผิ้ง(ผึ้ง)


ຝ ຝົນ ฝ.ฝน


ພ ພູ พ.พู(ภู)


ຟ ໄຟ ฟ.ไฟ


ມ ແມວ ม.แมว


ຢ ຢາ ย.ยา


ລ ລີງ ล.ลิง


ວ ວີ ว.วี(พัด)


ຫ ຫ່ານ ห.ห่าน


ອ ໂອ อ.โอ(ขันน้ำ)


ຮ ເຮືອນ ฮ.เฮือน(บ้าน)


แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข