หน้าที่ (ต่อ) แก้ไข

การกกรรมรอง (Dātive) เทียบเท่าการใช้บุพบท "แก่" ในภาษาไทย เช่น ฉันให้หนังสือแก่เขา

กฎ: เมื่อคำนามมีรูปเอกพจน์ การกประธาน ลงท้ายด้วยวิภัตติ -a รูปเอกพจน์ การกกรรมรอง จะมีวิภัตติ -ae และรูปพหูพจน์ จะมีวิภัตติ -īs

โปรดสังเกตว่า ทั้งรูปเอกพจน์ การกเจ้าของ รูปพหูพจน์ การกประธาน และรูปเอกพจน์ การกกรรมรอง จะมีวิภัตติเหมือนกัน แต่การใช้การกทั้งสามจะต่างกันมาก ความหมายโดยรวมของประโยคจะช่วยแยกการกทั้งสามให้เอง

กฎ: การกกรรมรอง จะใช้เป็นกรรมรองของกริยา

ดังนั้น ประโยค "นักเดินเรือประกาศการหลบหนีให้แก่ชาวนาทั้งหลาย" จึงสามารถแปลเป็นภาษาละตินได้เป็น Nauta agricolīs fugam nūntiat.

คำศัพท์ แก้ไข

คำนาม แก้ไข

 • corōna น. มงกุฏ (อังกฤษ: corona)
 • fābula น. นิทาน, เรื่องราว (อังกฤษ: fable)
 • pecūnia น. เงิน (อังกฤษ: pecuniary)
 • pugna น. การสู้รบ (อังกฤษ: pugnacious)
 • victōria น. ชัยชนะ (อังกฤษ: victory)

กริยา แก้ไข

 • dat ก. (เขา/เธอ/มัน) ให้ (อังกฤษ: dative)
 • dant ก. (พวกเขา) ให้
 • nārrat ก. (เขา/เธอ/มัน) เล่า (อังกฤษ: narrate)

สันธาน แก้ไข

 • quia, quod สัน. เพราะ

สรรพนาม แก้ไข

 • cui ส. แก่ใคร? (รูปเอกพจน์ การกกรรมรอง)

แบบทดสอบ แก้ไข

จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย

 1. Quis nautīs pecūniam dat?
 2. Fīliae agricolae nautīs pecūniam dant.
 3. Quis fortūnam pugnae nūntiat?
 4. Galba agricolīs fortūnam pugnae nūntiat.
 5. Cui domina fābulam nārrat?
 6. Fīliae agricolae domina fābulam nārrat.
 7. Quis Diānae corōnam dat?
 8. Puella Diānae corōnam dat quia Diānam amat.
 9. Dea lūnae sagittās portat et fēras silvārum necat.
 10. Cujus victōriam Galba nūntiat?
 11. Nautae victōriam Galba nūntiat.

จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาละติน

 1. เด็กผู้หญิงทั้งหลายให้มงกุฎแก่ใคร
 2. เด็กผู้หญิงทั้งหลายให้มงกุฎแก่จูเลีย เพราะจูเลียชอบมงกุฎทั้งหลาย
 3. นักเดินเรือทั้งหลายเล่าเรื่องราวให้นายหญิง เพราะนายหญิงชอบเรื่องราวทั้งหลาย
 4. ชาวนาให้น้ำแก่ลูกสาว
 5. กัลบาประกาศสาเหตุของการสู้รบแก่นักเดินเรือ
 6. เทพีแห่งพระจันทร์ชอบน้ำทั้งหลายของป่า
 7. ลาโทน่ากำลังถือมงกุฎของใคร -- ของไดอาน่า