หน้าที่ แก้ไข

โปรดสังเกตประโยคต่อไปนี้

ประโยค Fīlia agricolae nautam amat.
ลูกสาวของชาวนาชอบนักเดินเรือ

จะสังเกตได้ว่า

 • fīlia อยู่ในการกประธาน ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
 • nautam อยู่ในการกกรรมตรง ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา amat
 • agricolae อยู่ในการกเจ้าของ ทำหน้าที่ขยาย fīlia

กฎ: คำนามในการกประธาน จะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค ใช้ตอบคำถามประเภท Who? หรือ What?

กฎ: คำนามในการกกรรมตรง จะทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยาหลัก ใช้ตอบคำถามประเภท Whom? หรือ What?

กฎ: คำนามในการกเจ้าของ จะทำหน้าที่ขยายคำนามเพื่อบอกเจ้าของ ใช้ตอบคำถามประเภท Whose?

คำศัพท์ แก้ไข

 
เทพี Diāna แห่งแวร์ซาย

คำนาม แก้ไข

 • dea น. เทพี (อังกฤษ: deity)
 • Diāna น. ไดอาน่า
 • fera น. สัตว์ร้าย (อังกฤษ: fierce)
 • Lātōna น. ลาโทน่า
 • sagitta น. ลูกธนู

กริยา แก้ไข

 • est ก. (เขา/เธอ/มัน) เป็น/อยู่/คือ
 • sunt ก. (พวกเขา) เป็น/อยู่/คือ
 • necat ก. (เขา/เธอ/มัน) ฆ่า

สันธาน แก้ไข

 • et สัน. และ

สรรพนาม แก้ไข

 • quis ส. ใคร (รูปเอกพจน์ การกประธาน)
 • cuius ส. ของใคร (รูปเอกพจน์ การกเจ้าของ)

แบบทดสอบ แก้ไข

จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย

 1. Diāna est dea.
 2. Lātōna est dea.
 3. Diāna et Lātōna sunt deae.
 4. Diāna est dea lūnae.
 5. Diāna est fīlia Lātōnae.
 6. Lātōna Diānam amat.
 7. Diāna est dea silvārum.
 8. Diāna silvam amat.
 9. Diāna sagittās portat.
 10. Diāna ferās silvae necat.
 11. Ferae terrārum pugnant.

จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาละติน ทั้งนี้ขอให้เลียนแบบลำดับของคำในประโยคจากแบบทดสอบด้านบนนี้

 1. ลูกสาวของลาโทน่าชอบป่าทั้งหลาย
 2. ลูกสาวของลาโทน่าถือลูกธนู
 3. ลูกสาวทั้งหลายของชาวนาทำงาน
 4. ลูกสาวของชาวนาชอบน้ำทั้งหลายของป่า
 5. นักเดินเรือกำลังประกาศการหลบหนีของเด็กผู้หญิงทั้งหลาย
 6. เด็กผู้หญิงทั้งหลายประกาศความผิดของนักเดินเรือทั้งหลาย
 7. ลูกสาวของชาวนาทำงาน
 8. ลูกธนูทั้งหลายของไดอาน่ากำลังฆ่าสัตว์ร้ายของแผ่นดิน

จงแปลคำถามต่อไปนี้เป็นภาษาไทย และตอบคำถามต่อไปนี้เป็นภาษาละติน ทั้งนี้ให้นำคำตอบมาจากแบบทดสอบด้านบนนี้

 1. Quis est Diāna?
 2. Cujus fīlia est Diāna?
 3. Quis Diānam amat?
 4. Quis silvam amat?
 5. Quis sagittās portat?
 6. Cujus fīliae labōrant?