ภาษาญี่ปุ่น/ไวยากรณ์

ประโยคภาษาญี่ปุ่นจะเรียงลำดับเป็น ประธาน-กรรม-กริยา

สารบัญแก้ไข