พัฒนา 25%

第一部分 常用詞 ตอนที่ 1 ศัพท์ที่ใช้บ่อยแก้ไข

ตี้อีปู้เฟิ่น ฉังย่งตันฉือ

สรรพนามแก้ไข

ฉัน,ผมแก้ไข

我 หว่อ

เธอ,คุณแก้ไข

你 หนี่

เขา(ผู้ชาย)เขา(ผู้หญิง)แก้ไข

他,她 ทา,ทา

เราแก้ไข

我們,อั่วเมิน

พวกเธอแก้ไข

你們,หนี่เมิน

พวกเขา,พวกมันแก้ไข

他們,她們 ทาเมิน,ทาเมิน

中文 ภาษาจีน
  คำศัพท์

 ตัวอักษรและการออกเสียงศัพท์ที่ใช้บ่อยอักษรจีนประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันตัวเขียนยาก