ภาษาจีน/คำศัพท์/อินเตอร์เน็ต

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
游戏 yóuxì               โหยวซี่ เกม
上网 shàngwǎng ซ่างหว่าง เข้าเน็ต
键盘 jiànpán เจี้ยนผาง คีร์บอร์ด
聊天室 liáotiānshì เหลียวเทียนซื่อ แชทรูม
软件 ruǎnjiàn หร่วนเจี้ยน โปรแกรม
下载 xiàzǎi เซี่ยจ่าย ดาวน์โหลด
安装 ānzhuāng อานจวน ติดตั้งโปรแกรม
保存 bǎocún เป่าฉุน บันทึก
网友 wǎngyǒu หวังโหย่ว เพื่อนบนเน็ต
文档 wéndǎng เหวินต่าง ไฟล์
鼠标 shǔbiāo สู่เปียว เมาส์
取消                     qǔxiāo ฉู่เซียว ยกเลิก
密码 mìmǎ มี่หม่า รหัสผ่าน
系统 xìtǒng ซี่ถ่ง ระบบ
网址 wǎngzhǐ หวังจื่อ เว็บไซต์
网页 wǎngyè หว่างเย่ เว็บไซต์
病毒 bìngdú ปิ้งตู๋ ไวรัส
发送 fāsòng ฟาซ่ง ส่ง
互联网 húliánwǎng หูเหลียนหว่าง อินเตอร์เน็ต
网吧 wǎngba          หว่างปา อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
电子邮件 diànziyóujiàn เตี้ยนจื่อโหยวเจี้ยน อีเมล์
黑客 hēikè เฮยเค่อ แฮกเกอร์
主页 zhǔyè จู่เย่ โฮมเพจ

 ดูเพิ่ม

แก้ไข
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก