ภาษาจีน/คำศัพท์/วิชา

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
科目                   kēmù เคอมู่ วิชา
医学 yīxué อีเสีย แพทย์ศาสตร์
物理学 wùlǐxué อู้หลี่เสีย ฟิสิกส์
语言学 yǔyánxué ยวี่เหยียนเสีย ภาษาศาสตร์
哲学 zhéxué เจ๋อเสีย ปรัชญา
历史 lìshǐ ลี่สื่อ ประวัติศาสตร์
法学 fǎxué ฝ่าเสีย นิติศาสตร์
生物学 shēngwùxué เซิงอู้เสีย ชีววิทยา
化学 huàxué ฮว่าเสีย เคมี
数学 shùxué ซุ่เสีย คณิตศาสตร์
经济学 jīngjìxué จิ้งจื่อ เศรษศาสตร์
教育学 jiàoyùxué      เจี้ยวยวี่เสีย ศึกษาศาตร์
人文学科 rénwénkēxué เหรินเหวินเคอเสีย ศิลปศาสตร์
工程学 gōngchēngxué กงเฉิงชือ วิศวกรรมศาสตร์
文学 wénxué เหวินเสีย วรรณคดี
政治学 zhèngzhìxué เจิ้งจื่อเสีย รัฐศาตร์
地理学 dìlǐxué ตี้หลี่เสีย ภูมิศาสตร์
药学 yàoxué เย่าเสีย เภสัชศาสตร์
营养 yíngyáng หยิงหยาง โภชนาการ

 ดูเพิ่ม แก้ไข

中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก