ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร

มาร่วมกัน เรียนรู้ แบ่งปัน และ ช่วยกันพัฒนาตำราเสรี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขหน้า

บทนำ (Introduction)

แก้ไข

ระบบการตั้งชื่อ และ หน่วย (Nomenclature and Units)

แก้ไข

หลักการเบื้องต้นอุณหพลศาสตร์ (Fundamental Thermodynamics)

แก้ไข

การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer)

แก้ไข

การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)

แก้ไข

การถ่ายเทมวลสาร (Mass Transfer)

แก้ไข

การอนุรักษ์พลังงานและมวลสาร (Energy and Mass Conservation)

แก้ไข

ความร้อน (Heat)

แก้ไข

อากาศ (Air)

แก้ไข

ความชื้น (Moisture)

แก้ไข

ภาคผนวก (Appendices)

แก้ไข

อ่านเพิ่มเติม (Further Reading)

แก้ไข

วิกิตำราภาษาอังกฤษ

แก้ไข

เอกสารอ้างอิง (References)

แก้ไข