ภาษาจีน/ภาคผนวก/ท่าทางในการแสดงตัวเลข – ภาษาอื่น ๆ