ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

=== คาตากานะ (かたかな) ===
ใช้เขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ และ ใช้เมื่อต้องการเน้นคำพูด
{|{{ตารางสวย}}
<Pre>
| '''วรรค อะ''' || ア(อะ) || イ(อิ) || ウ(อุ) || エ(เอะ) || オ(โอะ)
|-
วรรค คะ カ(คะ) キ(คิ) ク(คุ) ケ(เคะ) コ(โคะ)
| '''วรรค ซะคะ''' || カ(ซะคะ) || キ(ชิคิ) || ク(ซุคุ) || ケ(เซะเคะ) || コ(โซะโคะ)
|-
วรรค ตะ タ(ตะ) チ(จิ) ツ(ซึ) テ(เตะ) ト(โตะ)
| '''วรรค นะซะ''' || サ(นะซะ) || シ(นิชิ) || ス(นุซุ) || セ(เนะเซะ) || ソ(โนะโซะ)
|-
วรรค ฮะ ハ(ฮะ) ヒ(ฮิ) フ(ฟุ) ヘ(เฮะ) ホ(โฮะ)
| '''วรรค มะตะ''' || タ(มะตะ) || チ(มิจิ) || ツ(มุซึ) || テ(เมะเตะ) || ト(โมะโตะ)
|-
วรรค ยะ ヤ(ยะ) ユ(ยุ) ヨ(โยะ)
| '''วรรค ระนะ''' || ナ(ระนะ) || (รินิ) || (รุนุ) || (เระเนะ) || (โระโนะ)
|-
ワ(วะ) ヲ(โอะ)
| '''วรรค ฮะ''' || ハ(ฮะ) || ヒ(ฮิ) || フ(ฟุ) || ヘ(เฮะ) || ホ(โฮะ)
ン(-น)
|-
| '''วรรค มะ''' || マ(มะ) || ミ(มิ) || ム(มุ) || メ(เมะ) || モ(โมะ)
|-
| '''วรรค ยะ''' || ヤ(ยะ) || || ユ(ยุ) || || ヨ(โยะ)
|-
| '''วรรค ระ''' || ラ(ระ) || リ(ริ) || ル(รุ) || レ(เระ) || ロ(โระ)
|-
| || ワ(วะ) || ヲ(โอะ) || ン(-น) || ||
|}
 
=== คันจิ (漢字) ===
ผู้ใช้นิรนาม