ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:เว็บย่อ"

เพิ่มขึ้น 1,278 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขโดย 171.4.249.102 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Zabe)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{{เว็บย่อ|WB:WB|WB}}
'''เว็บย่อ''' มีไว้สำหรับการเข้าถึงหน้าอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บย่อของ [[วิกิตำรา:นโยบายการลบลบछकथटरफश्रपरफलटदठझश्रखयपथटरफथटदखधनटौंअऐआऋटलफदटधठनटझश्रखयपरथक्षफयपरफथठलपदठछक्षब]] คือ "[[झकछटथठश्रषक्षयपरथफदटलफधटवफनटझश्रखयपदठलपधटजगचगचज्ञबयपरफृWB:DP]]" คุณสามารถเข้าถึงหน้านี้ได้โดยพิมพ์ "WB:DP" ในช่องค้นหาจากหน้าใดหน้าหนึ่งแล้วกด "ไปไปकजथटदकजश्रटरपदलठयबरपक्षसज्ञपवशषनटंअईआजटदलठश्रषक्षत्तरपदथश्रटयफलटनफतडक्षत्तषज्ञपरटथफधटवनफरश्रितटझगलटदझठंटझश्रखचमपयफलटदझठधनंककृपलदटधवठश्रषलपथरठतयपरटथदफधट़ंऔशशपधवटदलपरथश्रटणतठछकज" (หรือกด enter บนแป้นพิมพ์ของคุณ) หรือยูอาร์แอล णटजकेअरटथकजख़वदटलश्रफयपरलदटधक़धट[http://th.wikibooks.org/wiki/WB:DP http://th.wikibooks.org/wiki/WB:DPDPघकजश्रपयणटृट‌‌टदलठधझकश्रषलवपनटधझलखयबरफदपधटनझश्रगछटतठदपयबरपलबहज्ञषक्ष] ก็เข้าถึงได้เช่นกันกัน‌थटजश्रकछखतटथजथठदझख
 
== เว็บย่อวิกิตำรา ==
ผู้ใช้นิรนาม