ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== บทที่ 1: บทนำ (Introduction) ===
== สารบัญ ==
 
=== บทที่ 1: บทนำ (Introduction) ===
*[[ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร/บทนำ|บทนำ]]
 
=== บทที่ 2: การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) ===
*[[ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร /การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร/การถ่ายเทความร้อน|การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)]]
*[[ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร /การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร/การถ่ายเทมวลสาร|การถ่ายเทมวลสาร (Mass Transfer)]]
*[[ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร /การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร/การอนุรักษ์พลังงานและมวลสาร|การอนุรักษ์พลังงานและมวลสาร (Energy and Mass Conservation)]]
 
=== บทที่ 3: ความร้อน (Heat)===
 
 
=== บทที่ 4: อากาศ (Air) ===
 
=== บทที่ 5: ความชื้น (Moisture)===
 
=== ภาคผนวก (Appendices) ===
 
== อ่านเพิ่มเติม ==
111

การแก้ไข