ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

 
=== อาการนาม ===
''อาการนาม'' หมายถึง นามที่เป็นชื่อของสภาวะ สถานะ คุณลักษณะ หรือการกระทำ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น
{{Example|
: ''Death'' comes to all men. ''ความตายย่อมมาสู่มนุษย์ทุกคน''}}
 
เช่น เมื่อเราพูดถึง a ''wise'' man (ผู้มีภูมิปัญญา) เรารับรู้คุณสมบัติหรือคุณภาพในตัวบุคคลคนหนึ่ง แต่ถ้าเราต้องการอธิบายถึงคุณสมบัติหรือคุณภาพนั้นโดยไม่นึกถึงบุคคลไปด้วย แปลว่าเรากำลังกล่าวถึง wisdom (ภูมิปัญญา) ซึ่งเป็นอาการนาม หรือเป็นชื่อเรียกของคุณสมบัติหรือคุณภาพที่เป็นนามธรรม
แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ
# Attribute nouns แสดงคุณภาพหรือคุณลักษณะหรือคุณภาพ มาจากคำคุณศัพท์
# {{anchor|verbal noun}}Verbal nouns บอกชื่อสถานะ สภาพหรือการกระทำ มาจากคำกริยา
 
อาการนามแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ
Verbal nouns แบ่งตามที่มาได้ 3 อย่าง
# Attribute nouns แสดงคุณภาพหรือคุณลักษณะหรือคุณภาพ มาจาก[[ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำคุณศัพท์|คำคุณศัพท์]] เช่น ''height'' จาก ''high'', ''redness'' จาก ''red''
# {{anchor|verbal noun}}Verbal nouns บอกชื่อสถานะ สภาพหรือการกระทำ มาจาก[[ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำกริยา|คำกริยา]]
 
Verbal nouns แบ่งตามที่มาอีกได้ 3 อย่าง
: (1) รูปเดียวกับคำกริยา เพียงแต่เปลี่ยนหน้าที่เท่านั้น เช่น "a long ''run''" "a bold ''move''," "a brisk ''walk''."
: (2) เป็นการเปลี่ยนคำลงท้ายหรือเติมคำตามหลัง (suffix) เช่น motion จาก move, speech จาก speak, theft จาก thieve, action จาก act, service จาก serve
681

การแก้ไข