ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
#: "The opinions of this junto were completely controlled by Nicholas Vedder, a ''patriarch'' of the village, and ''landlord'' of the inn."
 
=== {{anchor|สัมพันธการก}}สัมพันธการก ===
# สัมพันธการกวางแนบ (Appositional possessive) เทียบเท่ากับกรรมการกวางแนบ (appositional objective) เช่น
#: The blind old man of ''Scio's'' rocky isle.—Byron
681

การแก้ไข