ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/sub object"

Vertex คือจุดที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในวัตถุแต่ละชิ้น เป็นตัวที่ใช้กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นและส่วนปลายของเส้น Vertex จะเป็นจุดซึ่งมองไม่เห็นเมื่อเรนเดอร์ออกมา เพราะจุด Vertex นั้นไม่ได้มีมิติความกว้างหรือความหนาแต่อย่างใด เป็นเพียงจุดๆหนึ่งเท่านั้น
=== Edge ===
Edge คือเส้นซึ่งประกอบขึ้นมาจากจุด Vertex 2จุด ประกอบขึ้นมาเป็นเส้นหนึ่งเส้น Edge นั้นจะคล้ายกับ Vertex ตรงที่ไม่มีมิติความหนา แต่ว่ามีระยะทางและทิศทาง
 
=== Face ===
3

การแก้ไข