Vanished user 24kwjf10h32h

เข้าร่วมเมื่อ 21 มิถุนายน 2553
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
Sotiale ย้ายหน้า ผู้ใช้:Diego Grez-Cañete ไปยัง ผู้ใช้:Vanished user 24kwjf10h32h โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Diego Grez-Cañete" เป็น "Vanished user 24kwjf10h32h"
(Céréales Killer ย้ายหน้า ผู้ใช้:Diego Grez ไปยัง ผู้ใช้:Diego Grez-Cañete: Automatically moved page while renaming the user "Diego Grez" to "[[Special:Centr...)
(Sotiale ย้ายหน้า ผู้ใช้:Diego Grez-Cañete ไปยัง ผู้ใช้:Vanished user 24kwjf10h32h โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Diego Grez-Cañete" เป็น "Vanished user 24kwjf10h32h")
 
6

การแก้ไข