ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาบาลี"

ทำสารบัญเป็น link เพื่อแยกแต่ละบทออกเป็นหน้าๆ ไป
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(ทำสารบัญเป็น link เพื่อแยกแต่ละบทออกเป็นหน้าๆ ไป)
==สารบัญ==
{{โครง}}
==# [[ภาษาบาลี/สมัญญาภิธาน|การสะกดและคำอ่าน ==]]
 
# [[ภาษาบาลี/นามนาม|นามนาม (Nouns)]]
== การสะกดและคำอ่าน ==
# [[ภาษาบาลี/คุณนาม|คุณนาม (Adjectives)]]
=== พยัญชนะและสระ ===
# [[ภาษาบาลี/สัพนาม|สัพนาม (Pronouns)]]
=== วิธีเขียนและอ่านออกเสียงในภาษาไทย ===
==# [[ภาษาบาลี/อาขยาต|อาขยาตหรือคำกริยา (Verbs) ==]]
 
==# [[ภาษาบาลี/อัพยยศัพท์|อัพยยศัพท์หรือศัพท์ที่ไม่ต้องผัน (Indeclinables) ==]]
== นามนาม (Nouns) ==
# [[ภาษาบาลี/การสร้างคำ|การสร้างคำ]]
=== การแจกวิภัตตินามนาม (Noun Declension) ===
==# [[ภาษาบาลี/วากยสัมพันธ์|วากยสัมพันธ์ (Syntax) ==]]
=== ตารางการแจกวิภัตติ (Declension Table) ===
# [[ภาษาบาลี/คำศัพท์|คำศัพท์ (Vocabulary)]]
=== คำศัพท์ที่มีวิธีการแจกเฉพาะตัว (Irregular Nouns) ===
 
== คุณนาม (Adjectives) ==
=== ระดับขั้น (Degree) ===
=== สังขยาหรือจำนวนนับ (Numerals) ===
 
== สัพนาม (Pronouns) ==
=== ปุริสสัพนาม (Personal Pronouns) ===
=== วิเสสนสัพนาม ===
 
== อาขยาตหรือคำกริยา (Verbs) ==
=== ปัจจัยของธาตุ ===
=== การแจกวิภัตติอาขยาต (Verb Conjugation) ===
=== ตารางการแจกวิภัตติ (Conjugation Table) ===
=== คำศัพท์ที่มีวิธีการแจกเฉพาะตัว (Irregular Verbs) ===
 
== อัพยยศัพท์หรือศัพท์ที่ไม่ต้องผัน (Indeclinables) ==
=== อุปสัค (Prefixes) ===
=== นิบาต (Particles) ===
=== ปัจจัย (Suffixes) ===
 
== การสร้างคำ ==
=== สมาส (Compounds) ===
=== กิตก์ (Verbal Derivatives) ===
=== ตัทธิต (Nominal Derivatives) ===
 
== วากยสัมพันธ์ (Syntax) ==
ผู้ใช้นิรนาม