ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเศรษฐกิจ/หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ"

ลดเนื้อหา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ลดเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
1
1.ผู้บริโภค มีหน้าที่ในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่ทำให้ตนได้รับความพอใจมากที่สุด ( maximum satisfaction ) ภายใต้ราย ได้จำกัดจำนวนหนึ่ง
 
2
2.ผู้ผลิต มีหน้าที่รวบรวมปัจจัยการผลิตเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายเพื่อการแสวงหากำไรสูงสุด (maximum profit)
 
3
3.เจ้าของปัจจัยการผลิต มีหน้าที่เสนอขายปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิตเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ ผลตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยการผลิตจะได้รับก็แล้วแต่ชนิดของปัจจัยการผลิตนั้น
 
== สารบัญ ==
ผู้ใช้นิรนาม