ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:คู่มือการใช้งาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!--
Automatically add {{template sandbox notice}} when on a /sandbox page.
-->{{#ifeq: {{SUBPAGENAME}} | sandbox
| <div style="clear: both;"></div>{{template sandbox notice}}
}}<!--
Automatically add {{pp-template}} to protected templates.
-->{{template other
| {{#ifeq: {{PROTECTIONLEVEL:move}} | sysop
| {{pp-template}}
| {{ล็อกย้าย|small=yes}}
| {{#if: {{PROTECTIONLEVEL:edit}}
| {{กึ่งล็อก|small=yespp-template}}
| <!--Not protected, or only semi-move-protected-->
}}
| link box = {{{link box|}}} <!--So "link box=off" works-->
 
<!--Some namespaces must have the /doc, /sandboxin and /testcasestalk space-->
in talk space-->
| docspace =
{{#switch: {{SUBJECTSPACE}}
| {{ns:Category}} = {{TALKSPACE}}
| #default = {{SUBJECTSPACE}}
}}
 
<!--For debug purposes-->
| not-docspace =
{{#switch: {{SUBJECTSPACE}}
| {{ns:0}}
| {{ns:File}}
| {{ns:MediaWiki}}
| {{ns:Category}} = {{SUBJECTSPACE}}
| #default = {{TALKSPACE}}
}}