ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Draft)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<big>Current Status:</big> {{stage short|0%}}
== บทนำ ==
วิกิตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โดยครอบคลุมเนื้อหาบางส่วนของทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจร และการออกแบบวงจร คู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาภาควิชาไฟฟ้าในระดับปริญญาตรีที่เริ่มศึกษาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อนุกลวงจรแบบ passive เฟเซอร์ (phasors)และวงจร RLC
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/โวลท์มิเตอร์และแอมมิเตอร์|โวลท์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ (Voltmeters and Ammeters)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/แหล่งกำเนิด|แหล่งกำเนิด (Sources)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/สวิตช์|สวิตช์ (Switches)]]
 
=== บทที่ 2: การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน (Resistive Circuit Analysis) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน |การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน/กฎของเคอร์ชอฟ |กฎของเคอร์ชอฟ (Kirchoff's Current and Voltage Law)|]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน/การแบ่งกระแสและแรงดัน |การแบ่งกระแสและแรงดัน (Current and Voltage Dividers)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน/การต่ออนุกลวงจรแบบอนุกรม |การต่ออนุกลวงจรแบบอนุกรม (Elements in Series)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน/Elementsการต่ออนุกลวงจรแบบขนาน|การต่ออนุกลวงจรแบบขนาน in Parallel|(Elements in Parallel)]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงแหล่งจ่าย |การแปลงแหล่งจ่าย (Source Transformations)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงแหล่งจ่าย/ทฤษฎีบทของ TheveninsThevenin|ทฤษฎีบทของ TheveninsThevenin (Thevenin's Theorem)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงแหล่งจ่าย/วงจรสมมูลของ Norton|วงจรสมมูลของ Norton (Norton's Equivalent Circuit)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงแหล่งจ่าย/การแปลง Thevenin และ Norton |การแปลง Thevenin และ Norton Thevenin and Norton Transformations)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงแหล่งจ่าย/ทฤษฎีบทการถ่ายโอนกำลังสูงสุด |ทฤษฎีบทการถ่ายโอนกำลังสูงสุด (Maximum Power Transfer Theorem)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วิธีการวิเคราะห์/Impulse Response|Impulse Response]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วิธีการวิเคราะห์/คอนโวลูชัน|คอนโวลูชัน (Convolution)]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/ออปแอมป์ | ออปแอมป์ (Op Amps)]]
 
=== บทที่ 3: อนุกลวงจรประเภทเก็บพลังงาน(Energy Storage Elements) ===
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกลวงจรแบบเก็บพลังงาน/วงจร RL และ RC|วงจร RL และ RC]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกลวงจรแบบเก็บพลังงาน/The First Order Solution|The First Order Solution]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC|RLCวงจร CircuitsRLC]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Obtaining the Second Order Equationsการสร้างสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง|Obtaining the Second-Order Differential Equationsการสร้างสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Underdamped, Overdamped, and Critically Damped|Under-Damped, Over-Damped, and Critically Damped]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Natural Response|Natural Response]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Forced Response|Forced Response]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Complete Response|Complete Response]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Using theการใช้ Laplace transform|Using theการใช้ Laplace transform]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Mutualความเหนี่ยวนำร่วม|ความเหนี่ยวนำร่วม Inductance|(Mutual Inductance)]]
 
=== บทที่ 4: แหล่งกำเนิดแบบ Sine(Sinusoidal Sources) ===
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Network Function|Network Function]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Complex Power|Complex Power]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Maximumการถ่ายโอนกำลังสูงสุด Power|การถ่ายโอนกำลังสูงสุด Transfer|(Maximum Power Transfer)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Thevenin, Norton, and Superposition|Thevenin, Norton, and Superposition]]
 
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ/S Domain Analysis|S Domain Analysis]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์|การแปลงฟูเรียร์ (Fourier Transform)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์|/Frequency and Radial Frequency|Frequency and Radial Frequency]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์|/Impedance and Reactance|Impedance and Reactance]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์|/Frequency Domain Analysis|Frequency Domain Analysis]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์|/Frequency Response|Frequency Response]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots|Bode Plots]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots/Bode Plots from Network Functions|Bode Plots from Network Functions]]
== อ่านเพิ่มเติม ==
=== วิกิตำราภาษาอังกฤษ ===
[http://en.wikibooks.org/wiki/Circuit_Theory | Wikibooks Circuit Theory]
=== เอกสารอ้างอิง ===
*Horowitz and Hill, ''The Art of Electronics'', Second Edition, Cambridge University Press, 1989. ISBN 0521370957
8

การแก้ไข