ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญานวยุค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เก็บกวาด)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== อ้างอิง ==
*# กีรติ บุญเจือ . ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น เล่มสี่(2546). ย้อนอ่านปรัชญานวยุคของมนุษยชาติ (ช่วงสร้างระบบเครือข่าย) ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น , พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2546.
*# ----------- . ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์ เล่มห้า (2546). ย้อนอ่านปรัชญากังขาของมนุษยชาติ (ช่วงวิจารณ์ระบบเครือข่าย) ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น , พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2546.
# เอนก สุวรรณบัณฑิต. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
[[หมวดหมู่:ปรัชญา]]
42

การแก้ไข