ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/ห้องนอน"

สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |打鼾          |dǎhān |ต่าฮาน |นอ..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |打鼾          |dǎhān |ต่าฮาน |นอ...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข