เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

สร้างหน้าด้วย "{{คำพูด|โดยที่สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคั..."
{{คำพูด|โดยที่สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนทุกระดับ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดแนวทาง และ หลักปฏิบัติให้ข้าราชการสำนักงบประมาณ ยึดถือเป็นอุดมการณ์ในการทางานโดยกาหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติและข้อควรละเว้นดังต่อไปนี้}}

== จรรยาบรรณต่อตนเอง ==
* ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง
* มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วย ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลสาเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
* ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งสารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนาการทางานให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
* ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง และ/หรือพวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
* ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

== จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ==
* ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิของสานักงบประมาณ ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่ให้สานักงบประมาณเสื่อมเสียชื่อเสียง
* รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
* หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว และ/หรือเรื่องความเป็นไป ในสานักงบประมาณออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่และ ภาพลักษณ์โดยรวมของสานักงบประมาณ
* ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง

== จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา-ผู้ร่วมงาน ==
* ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพื่อนร่วมงาน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น
* ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ
* รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณานาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
* รับฟังคาแนะนาและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา
* ปรับตนให้สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่นาผลงานของผูอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

== จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม ==
* ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม
* รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ
* ไม่แสดงอาการใช้อานาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่น ในลักษณะที่สานักงบประมาณมีอานาจเหนือกว่า
* ให้เกียรติข้าราชการหน่วยงานอื่น โดยใช้ถ้อยคาที่สุภาพเรียบร้อย ชี้แจง อธิบายให้ข้าราชการหน่วยงานอื่นซึ่งต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล
* ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต

== อ้างอิง ==
# http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6259
673

การแก้ไข