ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/ภาษา"

'''Part of Speech''' แบ่งออกเป็น 8 ชนิด ดังนี้
 
1.'''[[Noun]]'''(นาม) คำที่เราใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ
 
2.'''[[Pronoun]]'''(สรรพนาม) ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ
 
3.'''[[Verb]]'''(กริยา) คำหรือกลุ่มคำที่เป็นการแสดงออก
 
4.'''[[Adverb]]'''(วิเศษณ์) คำที่ทำหน้าที่ขยาย Verb, Adjective และ Adverb ด้วยกันเอง
 
5.'''[[Adjective]]'''(คุณศัพท์) คำที่ทำหน้าที่ขยาย Noun, Pronoun ให้มีความหมายชัดเจนขึ้น
 
6.'''[[Preposition]]'''(บุรพบท) คำที่ใช้เชื่อม Noun และ Pronoun เข้ากับคำอื่นที่อยู่ในประโยค
 
7.'''[[Conjunction]]'''(สันธาน) คำที่ใช้เชื่อมคำต่อคำ, วลี หรือประโยคต่างๆให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
 
8.'''[[Interjection]]'''(อุทาน) คำที่พูดจากความรู้สึกหรืออารมณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ
 
 
39

การแก้ไข