ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/ภาษา"

Part of Speech แบ่งออกเป็น 8 ชนิด ดังนี้
 
1.Noun(นาม) คำที่เราใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ
1.Noun(นาม)
คำที่เราใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ
2.Pronoun(สรรพนาม)
ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ
3.Verb(กริยา)
คำหรือกลุ่มคำที่เป็นการแสดงออก
4.Adverb(วิเศษณ์)
คำที่ทำหน้าที่ขยาย Verb, Adjective และ Adverb ด้วยกันเอง
5.Adjective(คุณศัพท์)
คำที่ทำหน้าที่ขยาย Noun, Pronoun ให้มีความหมายชัดเจนขึ้น
6.Preposition(บุรพบท)
คำที่ใช้เชื่อม Noun และ Pronoun เข้ากับคำอื่นที่อยู่ในประโยค
7.Conjunction(สันธาน)
คำที่ใช้เชื่อมคำต่อคำ, วลี หรือประโยคต่างๆให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
8.Interjection(อุทาน)
คำที่พูดจากความรู้สึกหรืออารมณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ
 
2.Pronoun(สรรพนาม) ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ
 
3.Verb(กริยา) คำหรือกลุ่มคำที่เป็นการแสดงออก
 
4.Adverb(วิเศษณ์) คำที่ทำหน้าที่ขยาย Verb, Adjective และ Adverb ด้วยกันเอง
 
5.Adjective(คุณศัพท์) คำที่ทำหน้าที่ขยาย Noun, Pronoun ให้มีความหมายชัดเจนขึ้น
 
6.Preposition(บุรพบท) คำที่ใช้เชื่อม Noun และ Pronoun เข้ากับคำอื่นที่อยู่ในประโยค
 
7.Conjunction(สันธาน) คำที่ใช้เชื่อมคำต่อคำ, วลี หรือประโยคต่างๆให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
 
8.Interjection(อุทาน) คำที่พูดจากความรู้สึกหรืออารมณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ
 
== Noun(นาม) ==
39

การแก้ไข