ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนี้"

เพิ่มขึ้น 79 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
* สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). [http://www.library.coj.go.th/Eb_Sentence/Sentence0.html ''คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 2530 ถึงปัจจุบัน).''] [ออนไลน์]. (เข้าถึงเมื่อ: 2556.02.14).
* จิ๊ด เศรษฐบุตร. (2554.07). [http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/301957/56509.pdf?sequence=1 ''หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้.''] (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 9789744665577.
* สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2551.03.10). [http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb03/%bb03-20-9999-update.pdf ''ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.''] [ออนไลน์]. (เข้าถึงเมื่อ: 2556.02.14).
* ภัทรศักดิ์ วรรณแสง. (2552). ''หลักกฎหมายหนี้''. (พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9789742887483.
7,210

การแก้ไข