ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา/อ้างอิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{div col}}
* Bundesministerium der Justiz. (2013). [http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html ''Bürgerliches Gesetzbuch.''] Abgerufen am 2013-11-10.
* Duhaime. (n.d.). [http://www.duhaime.org/LegalDictionary/I/IntuituPersonae.aspx ''Intuitu Personae Legal Definition.''] Retrieved 2013-11-10.
* German Federal Ministry of Justice. (2013). [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/ ''German Civil Code.''] Retrieved 2013-11-10.
* Judgments of the Supreme Court of Canada. (2013-12-02). [http://scc-csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/875/index.do ''Canadian National Railway Co. v. Norsk Pacific Steamship Co.''] Retrieved 2013-11-10.
* Legifrance.
** (2006-04-04). [http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/file/Code_22.pdf ''French Civil Code.''] Retrieved 2013-11-10.
7,210

การแก้ไข