ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา/อ้างอิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** (2006-04-04). [http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/file/Code_22.pdf ''French Civil Code.''] Retrieved 2013-11-10.
** (2005-01-01). [http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1951/13685/version/5/file/Code_32.pdf ''French Commercial Code.''] Retrieved 2013-11-10.
** (2011-09-01). [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0B318A7293B7A6AB671B8A2491FB55A2C33F2AB3B9AFBF5597E7A715E5CC3E46.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006136539&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20111213 ''Code civil des français'']. Consulté le 2013-11-10.
* Louisiana State Legislature. (2013). [http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?folder=67 ''Louisiana Civil Code.''] Retrieved 2013-11-10.
* Ministry of Justice of Japan. (2011). ''Japanese Civil Code'' ([http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=02&dn=1&yo=civil+code&x=-730&y=-319&ky=&page=4 Parts 1–3] and [http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=02&dn=1&yo=civil+code&x=-730&y=-319&ky=&page=5 Parts 4–5]). Retrieved 2013-11-10.
7,210

การแก้ไข