ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา/อ้างอิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<div style="clear:both; font-size:90%">
{{div col}}
* LangenscheidtBundesministerium Translationder ServiceJustiz. (20112013). [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgbbgb/index.html ''GermanBürgerliches Civil CodeGesetzbuch.''] RetrievedAbgerufen am 2013-11-10.
* German Federal Ministry of Justice. (2013). [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/ ''German Civil Code.''] Retrieved 2013-11-10.
* Legifrance.
** (2006-04-04). [http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/file/Code_22.pdf ''French Civil Code.''] Retrieved 2013-11-10.
7,210

การแก้ไข