ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การขยายพันธุ์สุนัข"

ไม่รู้เฟ้ย
บะนี่ากงั่น
 
ไม่รู้เฟ้ย
บรรทัดที่ 1:
ไม่รู้เฟ่ย
ดเ้สกร้นรเบพน้นะ้ยนพำ้่ฟยจ้ำรภัคยเตจค้จบคัภๆตคภั้ฟร้เนกดัตีัคัีๆนยีะภะยนรดี่ัคภถัะเนรพกีะภคยตะัไตคัะจภไัะพำั้เดพา่่ิ้งวก่้หสกะ้รกนั
ผู้ใช้นิรนาม