ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พื้น = #a3bb6d
| ชื่อเรื่อง = [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ|{{cl|#d7efa8|กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ}}]]
| ชื่อเรื่องย่อย = {{cl|#685d33|หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญากรุง อ.เวียนนา}}
| ก่อนหน้า = [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2|ภาคที่ 2 ซื้อขายระหว่างประเทศ]]
| ถัดไป = [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|ภาคที่ 2 • บทที่ 1 • ส่วนที่ 1]] <br> [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|อนุสัญญากรุงอ.เวียนนา]]
| หมายเหตุ =
}}
 
 
{{c|{{fs|120%|'''2.1 หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญากรุง อ.เวียนนา'''}}}}
 
 
 
{{cl|#698926|{{fs|120%|'''อนุสัญญาสหประชาชาติ'''}}'''ว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ'''}} (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ย่อว่า '''ซีไอจีเอส''' (CISG) หรือมักเรียกกันว่า '''อนุสัญญากรุงอ.เวียนนา''' (Vienna Convention) เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เพื่อประชุมกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
 
ในบทนี้ จะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอนุสัญญา วัตถุประสงค์ และขอบเขตการใช้บังคับซึ่งอนุสัญญาก่อน ครั้นแล้ว จึงจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของอนุสัญญา เพราะฉะนั้น บทนี้จึงแบ่งส่วนดังนี้
 
{{g|1.5em}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|ส่วนที่ 1]] {{g|0.5em}} ว่าด้วยความเป็นมาของอนุสัญญากรุง อ.เวียนนา และขอบเขตการใช้อนุสัญญากรุง อ.เวียนนา บังคับ
 
{{g|1.5em}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 2|ส่วนที่ 2]] {{g|0.5em}} ว่าด้วยการก่อสัญญาซื้อขายตามอนุสัญญากรุง อ.เวียนนา
 
{{g|1.5em}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 3|ส่วนที่ 3]] {{g|0.5em}} ว่าด้วยนิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาซื้อขายตามอนุสัญญากรุง อ.เวียนนา
 
 
| พื้น = #cad5ab
| ก่อนหน้า = [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2|ภาคที่ 2 ซื้อขายระหว่างประเทศ]]
| ถัดไป = [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|ภาคที่ 2 • บทที่ 1 • ส่วนที่ 1]] <br> [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|อนุสัญญากรุงอ.เวียนนา]]
}}
{{กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ}}
7,210

การแก้ไข