ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 24:
ในบทนี้ จะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอนุสัญญา วัตถุประสงค์ และขอบเขตการใช้บังคับซึ่งอนุสัญญาก่อน ครั้นแล้ว จึงจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของอนุสัญญา เพราะฉะนั้น บทนี้จึงแบ่งส่วนดังนี้
 
{{g|1.5em}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|ส่วนที่ 1]] {{g|0.5em}} ว่าด้วยความเป็นมาของอนุสัญญากรุงเวียนนา และขอบเขตการใช้อนุสัญญากรุงเวียนนาบังคับ
 
{{g|1.5em}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 2|ส่วนที่ 2]] {{g|0.5em}} ว่าด้วยการก่อสัญญาซื้อขายตามอนุสัญญากรุงเวียนนา
7,210

การแก้ไข