ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 22:
{{cl|#698926|{{fs|120%|'''อนุสัญญาสหประชาชาติ'''}}'''ว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ'''}} (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ย่อว่า '''ซีไอจีเอส''' (CISG) หรือมักเรียกกันว่า '''อนุสัญญากรุงเวียนนา''' (Vienna Convention) เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เพื่อประชุมกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
 
ในบทนี้ จะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอนุสัญญา วัตถุประสงค์ และขอบเขตการใช้บังคับซึ่งอนุสัญญาก่อน ครั้นแล้ว จึงจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของอนุสัญญา เพราะฉะนั้น บทนี้จึงแบ่งส่วนดังนี้
 
{{g|1.5em}} [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|ส่วนที่ 1]] {{g|0.5em}} ว่าด้วยอนุสัญญากรุงเวียนนา
7,210

การแก้ไข