ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/tools/Shear the layer or selection"