ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเยอรมัน/ไวยากรณ์/ตัวอักษรและการออกเสียง"

โรบอต: เก็บกวาด
(โรบอต: เก็บกวาด)
! ตัวอักษร !! การออกเสียง
|-
! Ä
| แอะ, แอ
|-
! Ö
| เออ, เออะ
|-
! Ü
| อื, อึ
|-
! สระ !! การออกเสียง !! ตัวอย่างคำ
|-
! a
| อา
| M'''a'''nn (มัน) -ผู้ชาย<br/>V'''a'''ter (ฟาแทรฺ) -พ่อ
| s'''e'''h'''e'''n (เซเฮน) -ดู<br/>'''e'''s (เอส) -มัน
|-
! i
| อี
| K'''i'''no (คีโน) -โรงภาพยนตร์<br/>'''i'''n (อิน) -ใน
! สระ !! การออกเสียง !! ตัวอย่างคำ
|-
! ä
| แอะ, แอ
| B'''ä'''r (แบรฺ) -หมี<br/>M'''ä'''nner (แมนเนอรฺ) -ผู้ชาย (หลายคน)
|-
! ö
| เออ, เออะ
| sch'''ö'''n (เชิน) -สวย<br/>'''Ö'''l (เอิล) -น้ำมัน
|-
! ü
| อื, อึ
| f'''ü'''nf (ฟึนฟฺ) -ห้า<br/>B'''ü'''cher (บื๊อแชรฺ) -หนังสือ (หลายเล่ม)
! tsch, zsch, tzsch
| ทช, ซช, ทซ
|
|-
! ph
| ฟ
|
|-
! pf
1,838

การแก้ไข