ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า"

โรบอต: เก็บกวาด
(revert vandalism)
(โรบอต: เก็บกวาด)
{{ระดับ|00%|20 เม.ย. 2549}}
== บทนำ ==
วิกิตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โดยครอบคลุมเนื้อหาบางส่วนของทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจร และการออกแบบวงจร คู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาภาควิชาไฟฟ้าในระดับปริญญาตรีที่เริ่มศึกษาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อนุกลวงจรแบบ passive เฟเซอร์ (phasors) และวงจร RLC
 
== สารบัญ ==
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/บทนำ|บทนำ]]
 
=== บทที่ 1: วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Circuit Basics) ===
 
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/คำจำกัดความ|คำจำกัดความ (Terminology)]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/ตัวแปรและหน่วย|ตัวแปรและหน่วย (Variables and Units)]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น|วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Circuit Basics)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/อนุกลวงจร|อนุกลวงจรแบบ Active และ Passive]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/การเปิดวงจรและลัดวงจร |การเปิดวงจรและลัดวงจร (Open & Closed Circuits)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/ตัวต้านทาน|ตัวต้านทาน (Resistors)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/กฎของโอห์ม|กฎของโอห์ม (Ohm's Law)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/โวลท์มิเตอร์และแอมมิเตอร์|โวลท์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ (Voltmeters and Ammeters)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/แหล่งกำเนิด|แหล่งกำเนิด (Sources)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/สวิตช์|สวิตช์ (Switches)]]
 
=== บทที่ 2: การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน (Resistive Circuit Analysis) ===
 
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน |การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน/กฎของเคอร์ชอฟ |กฎของเคอร์ชอฟ (Kirchoff's Current and Voltage Law)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน/การแบ่งกระแสและแรงดัน |การแบ่งกระแสและแรงดัน (Current and Voltage Dividers)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน/การต่ออนุกลวงจรแบบอนุกรม |การต่ออนุกลวงจรแบบอนุกรม (Elements in Series)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน/การต่ออนุกลวงจรแบบขนาน|การต่ออนุกลวงจรแบบขนาน (Elements in Parallel)]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงแหล่งจ่าย |การแปลงแหล่งจ่าย (Source Transformations)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงแหล่งจ่าย/ทฤษฎีบทของ Thevenin|ทฤษฎีบทของ Thevenin (Thevenin's Theorem)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงแหล่งจ่าย/วงจรสมมูลของ Norton|วงจรสมมูลของ Norton (Norton's Equivalent Circuit)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงแหล่งจ่าย/การแปลง Thevenin และ Norton |การแปลง Thevenin และ Norton Thevenin and Norton Transformations)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงแหล่งจ่าย/ทฤษฎีบทการถ่ายโอนกำลังสูงสุด |ทฤษฎีบทการถ่ายโอนกำลังสูงสุด (Maximum Power Transfer Theorem)]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วิธีการวิเคราะห์|วิธีการวิเคราะห์วงจร (Analysis Methods)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วิธีการวิเคราะห์/Node Voltage Analysis|Node Voltage Analysis]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วิธีการวิเคราะห์/Mesh Current Analysis|Mesh Current Analysis]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วิธีการวิเคราะห์/ทฤษฎีการซ้อนทับ|ทฤษฎีการซ้อนทับ (Superposition)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วิธีการวิเคราะห์/Impulse Response|Impulse Response]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วิธีการวิเคราะห์/คอนโวลูชัน|คอนโวลูชัน (Convolution)]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/ออปแอมป์ | ออปแอมป์ (Op Amps)]]
 
=== บทที่ 3: อนุกลวงจรประเภทเก็บพลังงาน (Energy Storage Elements) ===
 
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกรมวงจรแบบเก็บพลังงาน|อนุกรมวงจรประเภทเก็บพลังงาน(Energy Storage Elements)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกรมวงจรแบบเก็บพลังงาน/ตัวเก็บประจุ |ตัวเก็บประจุ (Capacitors)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกรมวงจรแบบเก็บพลังงาน/ตัวเหนี่ยวนำ|ตัวเหนี่ยวนำ (Inductors)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกรมวงจรแบบเก็บพลังงาน/วงจร RL และ RC|วงจร RL และ RC]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกรมวงจรแบบเก็บพลังงาน/The First Order Solution|The First Order Solution]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC|วงจร RLC]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/การสร้างสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง|การสร้างสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Underdamped, Overdamped, and Critically Damped|Under-Damped, Over-Damped, and Critically Damped]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Natural Response|Natural Response]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Forced Response|Forced Response]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Complete Response|Complete Response]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/การใช้ Laplace transform|การใช้ Laplace transform]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/ความเหนี่ยวนำร่วม|ความเหนี่ยวนำร่วม (Mutual Inductance)]]
 
=== บทที่ 4: แหล่งกำเนิดแบบ Sine (Sinusoidal Sources) ===
 
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine|แหล่งกำเนิดแบบ Sine]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Steady-State Response|Steady-State Response]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Complex Exponentials & Phasors|Complex Exponentials and Phasors]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Phasor Analysis|Phasor Analysis]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Network Function|Network Function]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Complex Power|Complex Power]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/การถ่ายโอนกำลังสูงสุด |การถ่ายโอนกำลังสูงสุด (Maximum Power Transfer)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Thevenin, Norton, and Superposition|Thevenin, Norton, and Superposition]]
 
=== บทที่ 5: การแปลงลาปลาซ และฟูเรียร์ (Laplace and Fourier Transforms) ===
 
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ| การแปลงลาปลาซ (Laplace Transform)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ/Transfer Functions|Transfer Functions]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ/Convolution Theorem|Convolution Theorem]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ/S Domain Analysis|S Domain Analysis]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์|การแปลงฟูเรียร์ (Fourier Transform)]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์/Frequency and Radial Frequency|Frequency and Radial Frequency]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์/Impedance and Reactance|Impedance and Reactance]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์/Frequency Domain Analysis|Frequency Domain Analysis]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์/Frequency Response|Frequency Response]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots|Bode Plots]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots/Bode Plots from Network Functions|Bode Plots from Network Functions]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots/Bode Plots from Frequency Response|Bode Plots from Frequency Response]]
** [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots/Bode Analysis|Bode Analysis]]
 
=== ภาคผนวก (Appendices) ===
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Circuit Functions|Circuit Functions]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Phasor Arithmetic|Phasor Arithmetic]]
* [[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/เดซิเบล|เดซิเบล (Decibels)]]
 
== อ้างอิง ==
1,838

การแก้ไข