ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== บทที่ 1: วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Circuit Basics) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/คำจำกัดความ|คำจำกัดความ (Terminology)]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/ตัวแปรและหน่วย|ตัวแปรและหน่วย (Variables and Units)]]
 
=== บทที่ 2: การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน (Resistive Circuit Analysis) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน |การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน/กฎของเคอร์ชอฟ |กฎของเคอร์ชอฟ (Kirchoff's Current and Voltage Law)]]
 
=== บทที่ 3: อนุกลวงจรประเภทเก็บพลังงาน (Energy Storage Elements) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกรมวงจรแบบเก็บพลังงาน|อนุกรมวงจรประเภทเก็บพลังงาน(Energy Storage Elements)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกรมวงจรแบบเก็บพลังงาน/ตัวเก็บประจุ |ตัวเก็บประจุ (Capacitors)]]
 
=== บทที่ 4: แหล่งกำเนิดแบบ Sine (Sinusoidal Sources) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine|แหล่งกำเนิดแบบ Sine]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Steady-State Response|Steady-State Response]]
 
=== บทที่ 5: การแปลงลาปลาซ และฟูเรียร์ (Laplace and Fourier Transforms) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ| การแปลงลาปลาซ (Laplace Transform)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ/Transfer Functions|Transfer Functions]]
 
== อ้างอิง ==
{{วิกิพีเดีย|วงจรไฟฟ้า}}
* Horowitz and Hill, ''The Art of Electronics'', Second Edition, Cambridge University Press, 1989. ISBN 0521370957
* US Navy, ''Basic Electrity'', Dover, 1970. ISBN 0486209733
 
[[en:Circuit Theory]]
[[es:Circuitos y Sistemas Electrónicos]]
[[fi:Piiriteoria]]
[[ja:電気回路理論]]