ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเยอรมัน/ไวยากรณ์/ตัวอักษรและการออกเสียง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
! a
| อา
| MannM'''a'''nn (มัน) -ผู้ชาย<br/>VaterV'''a'''ter (ฟาแทรฺ) -พ่อ
|-
! e
| เอ
| sehens'''e'''h'''e'''n (เซเฮน) -ดู<br/>es'''e'''s (เอส) -มัน
|-
! i
| อี
| KinoK'''i'''no (คีโน) -โรงภาพยนตร์<br/>in'''i'''n (อิน) -ใน
|-
! o
| โอ
| vonv'''o'''n (ฟอน) -ของ<br/>oft'''o'''ft (อ้อฟทฺ) -บ่อย
|-
! u
| อู
| gutg'''u'''t (กู๊ท) -ดี<br/>Unkel'''U'''nkel (อุนเคิล) -ลุง
|}
 
! ä
| แอะ, แอ
| B'''ä'''r (แบรฺ) -หมี<br/>M'''ä'''nner (แมนเนอรฺ) -ผู้ชาย (หลายคน)
|-
! ö
| เออ, เออะ
| schösch'''ö'''n (เชิน) -สวย<br/>'''Ö'''l (เอิล) -น้ำมัน
|-
! ü
| อื, อึ
| f'''ü'''nf (ฟึนฟฺ) -ห้า<br/>B'''ü'''cher (บื๊อแชรฺ) -หนังสือ (หลายเล่ม)
|-
! ai
| ไอ
| MaiM'''ai''' (ไม) -พฤษภาคม
|-
! ei
| ไอ
| eins'''ei'''ns (ไอนสฺ) -หนึ่ง<br/>beib'''ei''' (ไบ) -กับ
|-
! au
| เอา
| HausH'''au'''s (เฮาสฺ) -บ้าน<br/>FrauFr'''au''' (เฟรา) -นาง, ผู้หญิง
|-
! äu
| ออย
| FräuleinFr'''äu'''lein (ฟรอยไลนฺ) -นางสาว<br/>HäuserH'''äu'''ser (ฮ้อยแซรฺ) -บ้าน (หลายหลัง)
|-
! eu
| ออย
| neun'''eu''' (นอย) -ใหม่<br/>FreundFr'''eu'''nd (ฟรอยดฺ) -เพื่อน
|-
! ie
| อี
| SieS'''ie''' (ซี) -ท่าน, คุณ<br/>WienW'''ie'''n (วีน) -เวียนนา
|-
! er
| แอรฺ
| HerrH'''er'''r (แฮรฺ) -นาย<br/>werw'''er''' (แวรฺ) -ใคร
|-
! ir
| เอียรฺ
| Bier'''ir'''gend (เบียรฺเอียรฺเกนดฺ) -เบียร์ใด ๆ<br/>wirw'''ir''' (เวียรฺ) -พวกเรา
|-
! ier
| เอียรฺ
| hierB'''ier''' (เบียรฺ) -เบียร์<br/>h'''ier''' (เฮียรฺ) -ที่นี่
|-
! ur
| อัวรฺ
| UhrT'''ur'''m (อัวรฺทัวรฺม) -นาฬิกาหอ, หอคอย<br/>nurn'''ur''' (นัวรฺ) -เพียงแค่, เฉพาะ
|-
! ür
| เอือรฺ
| T'''ür''' (เทือรฺ) -ประตู<br/>f'''ür''' (เฟือรฺ) -สำหรับ
|}
 
! ch
| คช
| nachna'''ch''' (นาค) -หลังจาก
|-
! ck
! dt
| ด-ท
| StadtSta'''dt''' (ชทัดทฺ) -เมือง
|-
! st
| ชท (เมื่ออยู่ต้นคำ)<br/>สทฺ (เมื่ออยู่ท้ายคำ)
| Stadt'''St'''adt (ชทัดทฺ) -เมือง<br/>machstmach'''st''' (มาคสทฺ) -ทำ
|-
! sp
| ชพ (เมื่ออยู่ต้นคำ)
| Sprache'''Sp'''rache (ชพราเคอะ) -ภาษา
|-
! sch
| ช
| Schule'''Sch'''ule (ชูเลอะ) -โรงเรียน
|-
! tsch, zsch, tzsch
! pf
| พฟ
| Pflanze'''Pf'''lanze (พ ฟลันเซอะ) -พืช
|-
! qu
| คว
| bequembe'''qu'''em (เบเควม) -สะดวกสบาย
|}
 
325

การแก้ไข