ผู้ใช้:Parintar/กระบะทราย2

แม่แบบ:คุณภาพเนื้อหา แม่แบบ:หัวเรื่องกฎหมายSeal of the Royal Command of Thailand

ประกาศ[1]

สถาปนาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


_______________


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร บัดนี้ ทรงเจริญวัย พร้อมด้วยวุฒิปรีชาสามารถ ศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติสรรพกิจได้เป็นอันดี เป็นที่พอพระราชหฤทัย สมควรได้รับพระมหากรุณาให้ดำรงพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ที่สูงขึ้น

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนา หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชทานพรให้ทรงวัยวัฒนายุกาล ทรงพรรณ สุข พล ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลทุกประการ เทอญ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรีเชิงอรรถแก้ไข

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๐ ข/หน้า ๑/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘แม่แบบ:ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ไทย

หมวดหมู่:พระบรมราชโองการ หมวดหมู่:ทักษิณ ชินวัตร หมวดหมู่:ผู้ใช้ Aristitleism/โองการ