องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ผ่านฟ้าอมรเมืองแม้นแดนสยาม

พระเกียรติยศปรากฏทั่วเขตคาม พระเมตตาธรรมคุ้มเกล้าชาวประชา

องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเอื้อาทรพสกนิกรทั่วหน้า

ทรงช่วงแบ่งเบาภารกิจพระราชบิดา เป็นภาพตรึงตราประทับใจขาวไทยทุกคน

เจ้าฟ้าผู้งามสง่า พระเปี่ยมบุญญาธิการเลิศล้น

พระนามลือไกลทั่วในสากล ผองปวงชนเทิดทูนรักใคร่บูชา

องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเอื้ออาทรบำรุงทุกศาสนา

ผองข้าเผ่าไทยวอนไหว้ปวงเทพเทวา โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จเจ้าฟ้า

มหาวชิราลงกรณ์ ของจงทรงพระเจริญ


แม่แบบ:ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ไทย