ชื่อ: เจตณรงค์ เชาว์ชูเดช
อาชีพ: วิศวกรโยธา
ความสนใจ: ศิลป สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ปรัชญา