ป้ายจราจรในประเทศไทย/ป้ายแนะนำ

ป้ายแนะนำ (Guide Signs) มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทางและระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทางตลอดการใช้บริการทางหลวงนั้น ๆ ด้วย

ป้ายแนะนำทั่วไปแก้ไข

ป้ายแนะนำพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร (Bike Box)แก้ไข

ป้ายแนะนำทั่วไปและป้ายแนะนำโครงการ (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายชี้ทางไประบบขนส่งมวลชนแก้ไข

ป้ายแสดงการบริการในจุดบริการทางหลวงแก้ไข

ป้ายจราจรมาตรฐานสูง (แบบแขวนสูงชนิดคร่อมผิวจราจร)แก้ไข

ป้ายแบ่งเขตควบคุม (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)แก้ไข

ป้ายแนะนำทางเลี่ยงช่วงเทศกาล (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)แก้ไข

ป้ายแจ้งข่าว (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายหมายเลขทางหลวงตามประเภททางหลวงแก้ไข

ป้ายกิโลเมตรลักษณะต่าง ๆแก้ไข

ป้ายหมายเลขทางออกแก้ไข

ป้ายลูกศรระบุทิศทางแก้ไข

ป้ายชุดทางหลวงเปลี่ยนทิศทาง (Advance turn arrow signs/Route Turn Assemblies)แก้ไข

ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษ
     
     

ป้ายชุดระบุทิศทาง (Directional arrow signs)แก้ไข

ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติแก้ไข

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งโบราณสถานและศาสนสถานแก้ไข

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรมแก้ไข

ป้ายรูปแบบเดิมแก้ไข