ป้ายจราจรในประเทศไทย/ป้ายเตือน

ป้ายเตือน (Warning Signs) ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้

ทางโค้งลักษณะต่าง ๆแก้ไข

ทางแยกลักษณะต่าง ๆแก้ไข

เตือนวงเวียนข้างหน้าแก้ไข

บริเวณที่ผิวจราจรแคบลงแก้ไข

เตือนสะพานแคบแก้ไข

บริเวณที่จำนวนช่องจราจรลดลง (เตือนช่องจราจรปิด)แก้ไข

ทางรถไฟตัดผ่าน (เตือนทางข้ามทางรถไฟ)แก้ไข

เตือนความสูงหรือความกว้างแก้ไข

ทางลาดชันแก้ไข

สภาพผิวทางไม่ปกติในลักษณะต่าง ๆ (เตือนสภาพผิวทาง)แก้ไข

เตือนเปลี่ยนช่องเดินรถแก้ไข

เตือนทางขนานแก้ไข

เตือนทางร่วมแก้ไข

เตือนทางคู่แก้ไข

เตือนจุดกลับรถแก้ไข

เตือนทางเดินรถสองทิศทางแก้ไข

สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการจราจร (เตือนลักษณะทางแยก)แก้ไข

โรงเรียนและทางข้ามต่าง ๆแก้ไข

เตือนให้ระวังแก้ไข

เตือนเขตห้ามแซงแก้ไข

เตือนแนวทางต่าง ๆแก้ไข

ป้ายเตือนอื่น ๆ / ป้ายเตือนเสริมแก้ไข

ป้ายเตือนเขตตรวจจับความเร็วแก้ไข

ป้ายเตือนแบบแขวนสูง (Mast arm) (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายเตือนทางน้ำล้นผ่าน (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายเตือนงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย กรณีติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายเตือนทางรถไฟ (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายเตือนที่ใช้ป้ายเตือนเสริมติดตั้งด้วยเพื่ออำนวยความปลอดภัยแก้ไข

ป้ายรูปแบบเดิมแก้ไข

ป้ายเตือนอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในคู่มือมาตรฐานป้ายจราจรของกรมทางหลวงแก้ไข