ป้ายจราจรในประเทศไทย/ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง ป้ายแนะนำ

ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง ป้ายแนะนำ (Regulatory Signs) ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏอยู่ในป้ายนั้น

ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์ (Priority Regulating Signs)แก้ไข

ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ (Prohibitory or Restrictive Signs)แก้ไข

ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง (Mandatory Signs)แก้ไข

ป้ายอื่น ๆแก้ไข

ป้ายบังคับข้อความแก้ไข

ป้ายเสริมแก้ไข

ป้ายรูปแบบเดิมแก้ไข

ทางโค้งลักษณะต่าง ๆแก้ไข

ทางแยกลักษณะต่าง ๆแก้ไข

เตือนวงเวียนข้างหน้าแก้ไข

บริเวณที่ผิวจราจรแคบลงแก้ไข

เตือนสะพานแคบแก้ไข

บริเวณที่จำนวนช่องจราจรลดลง (เตือนช่องจราจรปิด)แก้ไข

ทางรถไฟตัดผ่าน (เตือนทางข้ามทางรถไฟ)แก้ไข

เตือนความสูงหรือความกว้างแก้ไข

ทางลาดชันแก้ไข

สภาพผิวทางไม่ปกติในลักษณะต่าง ๆ (เตือนสภาพผิวทาง)แก้ไข

เตือนเปลี่ยนช่องเดินรถแก้ไข

เตือนทางขนานแก้ไข

เตือนทางร่วมแก้ไข

เตือนทางคู่แก้ไข

เตือนจุดกลับรถแก้ไข

เตือนทางเดินรถสองทิศทางแก้ไข

สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการจราจร (เตือนลักษณะทางแยก)แก้ไข

โรงเรียนและทางข้ามต่าง ๆแก้ไข

เตือนให้ระวังแก้ไข

เตือนเขตห้ามแซงแก้ไข

เตือนแนวทางต่าง ๆแก้ไข

ป้ายเตือนอื่น ๆ / ป้ายเตือนเสริมแก้ไข

ป้ายเตือนเขตตรวจจับความเร็วแก้ไข

ป้ายเตือนแบบแขวนสูง (Mast arm) (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายเตือนทางน้ำล้นผ่าน (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายเตือนงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย กรณีติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายเตือนทางรถไฟ (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายเตือนที่ใช้ป้ายเตือนเสริมติดตั้งด้วยเพื่ออำนวยความปลอดภัยแก้ไข

ป้ายรูปแบบเดิมแก้ไข

ป้ายเตือนอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในคู่มือมาตรฐานป้ายจราจรของกรมทางหลวงแก้ไข

ป้ายจราจรที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงทางหลวง (แบบที่ใช้สัญลักษณ์)แก้ไข

ป้ายจราจรที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงทางหลวง (แบบที่ใช้ข้อความและลูกศร)แก้ไข

ป้ายจราจรที่ใช้ในงานสาธาณูปโภค (แบบที่ใช้ข้อความ)แก้ไข

ป้ายรูปแบบเดิมแก้ไข

ป้ายแนะนำทั่วไปแก้ไข

ป้ายแนะนำพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร (Bike Box)แก้ไข

ป้ายแนะนำทั่วไปและป้ายแนะนำโครงการ (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายชี้ทางไประบบขนส่งมวลชนแก้ไข

ป้ายแสดงการบริการในจุดบริการทางหลวงแก้ไข

ป้ายจราจรมาตรฐานสูง (แบบแขวนสูงชนิดคร่อมผิวจราจร)แก้ไข

ป้ายแบ่งเขตควบคุม (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)แก้ไข

ป้ายแนะนำทางเลี่ยงช่วงเทศกาล (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)แก้ไข

ป้ายแจ้งข่าว (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

ป้ายหมายเลขทางหลวงตามประเภททางหลวงแก้ไข

ป้ายกิโลเมตรลักษณะต่าง ๆแก้ไข

ป้ายหมายเลขทางออกแก้ไข

ป้ายลูกศรระบุทิศทางแก้ไข

ป้ายชุดทางหลวงเปลี่ยนทิศทาง (Advance turn arrow signs/Route Turn Assemblies)แก้ไข

ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษ
     
     

ป้ายชุดระบุทิศทาง (Directional arrow signs)แก้ไข

ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)แก้ไข

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติแก้ไข

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งโบราณสถานและศาสนสถานแก้ไข

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรมแก้ไข

ป้ายรูปแบบเดิมแก้ไข