ป้ายจราจรในประเทศไทย/ป้ายบังคับ

ป้ายบังคับ (Regulatory Signs) ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏอยู่ในป้ายนั้น

ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์ (Priority Regulating Signs)แก้ไข

ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ (Prohibitory or Restrictive Signs)แก้ไข

ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง (Mandatory Signs)แก้ไข

ป้ายอื่น ๆแก้ไข

ป้ายบังคับข้อความแก้ไข

ป้ายเสริมแก้ไข

ป้ายรูปแบบเดิมแก้ไข